WYTYCZNE I REGULAMIN OBOZU TRENINGOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZŁOTÓW 4-11. 07. 2020

Nadrzędnym celem organizatora jest zapewnienie uczestnikom obozu jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich i przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Prosimy pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem społecznych zasad współżycia i współpracy w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek, ustaliliśmy poniższe zasady uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem Obozu.

W regulaminie znajdują się również aktualne wytyczne (GIS, MZ i MEN) związane z zagrożeniem COVID – 19 w czasie obozu. Dotyczą one uczestników, rodziców, organizatora obozu i właściciela ośrodka. Celem wdrażanych procedur jest:

 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na obozie,
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników obozu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów,
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca obozu w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Wymogi dla dzieci (uczestników obozu):

 • dzieci w dniu wyjazdu są zdrowe (co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika obozu infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),
 • uczestnicy nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem obozu (co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka/prawnych opiekunów),
 • uczestnicy są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Wymogi dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników obozu:

 • udostępniają organizatorowi i kierownikowi obozu numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację,
 • zobowiązują się do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z obozu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),
 • osoba odprowadzająca dziecko na zbiórkę lub do obiektu jest zdrowa, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu,
 • rodzice podczas zbiórki zobowiązują się do zachowania dystansu społecznego (2 m), zabronione jest wchodzenie do autokaru,
 • jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu. W przypadku występowania u dziecka chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku,
 • należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust (maseczkę) do użycia podczas podróży (zakładane podczas postoju) i pobytu na obozie (do użycia podczas pobytu na zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych),
 • rodzice/opiekunowie prawni zamierzający dowieźć uczestnika własnym transportem na obóz zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z organizatorem i podpisania osobnego Regulaminu Dostarczenia Dziecka,
 • nie ma możliwości wysyłania paczek dla dzieci,
 • wizyty rodziców/opiekunów prawnych w miejscu trwania obozu mogą odbyć się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU OBOZU:

I. Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
 2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodka, obiektów sportowych i stołówki.
 3. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulamin obozu, BHP, regulamin kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp.
 4. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, obowiązkowego udziału w treningach, imprezach i zajęciach obozowych, przestrzegania ciszy nocnej (w godz.: 2200 – 700).
 5. Dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu oraz dbania o higienę osobistą.
 6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek (tj.: poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika, przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym, zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, wsiadania do kajaka, na rower itp), zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na ognisko, zabaw terenowych itp.
 7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkich problemów zdrowotnych oraz niedogodności związanych z funkcjonowaniem ośrodka, relacji koleżeńskich, itp.
 8. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.
 9. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu.
 10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu.
 11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób oraz zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

II. Uczestnikowi zabrania się:

 1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
 2. Używania wulgarnych słów, nękania lub dokuczania innym uczestnikom obozu oraz zachowywania się w sposób agresywny.
 3. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
 4. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
 5. Używania otwartego ognia na terenie wszystkich obiektów obozu.
 6. Przebywania w innych pokojach podczas ciszy nocnej.
 7. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami niebędącymi uczestnikami obozu oraz osobami z obsługi obiektów i miejsc, z których będziemy korzystać.
 8. Spożywania innych niż przygotowanych w punkcie żywieniowym (stołówce ośrodka) posiłków.

III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

 1. upomnieniem wychowawcy,
 2. upomnieniem kierownika obozu,
 3. ustną naganą,
 4. pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,
 5. wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu.

Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin.

ZASADY UTRZYMYWANIA HIGIENY I DYSTANSU SPOŁECZNEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW PODCZAS OBOZU (W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19)

Podczas pobytu na obozie uczestników obowiązuje:

 • dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych (wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone),
 • częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet,
 • poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków,
 • zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od osób „trzecich” tj. osób nie będących uczestnikami obozu,
 • zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów,
 • korzystanie ze sklepiku w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą,
 • stosowanie zachowań higienicznych: unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywania podczas kaszlu i kichania ust oraz nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybsze wyrzucenie użytej chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk
 • podczas posiłków na obozie uczestników obowiązuje: obowiązkowa dezynfekcji rąk dostępnym płynem przy wejściu, pobranie sztućców zapakowanych w serwetki, zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie i jedzenie tylko przy użyciu swoich naczyń i sztućców, odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka (ewentualna dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki sztućce należy zachować), obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.

Prosimy, aby nie dawać dziecku telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Jakikolwiek sprzęt zabrany mimowolnie na obóz np. telefon, aparat fotograficzny, tablet itp. zostanie w depozycie kadry.

W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych mogą kontaktować z kierownictwem obozu pod numerem telefonu Bartosz Ciechanowicz tel. 608 731 015 lub wychowawcą.

W razie konieczności odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w uzgodnionym z organizatorem terminie. Nie ma możliwości przebywania rodziców, lub kogoś z rodziny dziecka na terenie ośrodka.

W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na piśmie.

Regulamin obozu oraz szkolenie z zasad bezpiecznego wypoczynku podczas pobytu na obozie zostaną przedstawione (w razie pytań i niejasności szczegółowo wyjaśnione) dzieciom w pierwszym dniu pobytu tj. 4 lipca 2020 roku.

Regulamin uzupełniający

Zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego

1. Oświadczenie o stanie zdrowia i karta obozowa

a) rodzic/opiekun prawny dostarcza organizatorowi uzupełnioną kartę obozową, a także poświadcza w pisemnym oświadczeniu o stanie zdrowia uczestnika. Wzór oświadczenia stanowi część regulaminu i zostanie umieszczony na stronach klubu oraz dostarczony uczestnikom obozu przed wyjazdem na wskazany adres e-mail,

b) ostateczny termin przekazania wypełnionych w/w dokumentów upływa 1 lipca 2020 r.

2. Procedura dojazdu i zakwaterowania

a) dojazd na miejsce obozu odbywa się transportem zorganizowanym (autokarem) zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,

b) postój w trakcie transportu odbywa się w miejscu gwarantującym ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi,

c) zakwaterowanie odbywa się na zasadzie wymiany turnusów, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

3. Obowiązek zaopatrzenia uczestnika w maseczkę

a) uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnej osłony nosa i ust podczas obozu. Uczestnik zapewnia sobie osłonę we własnym zakresie.

4. Warunki zakwaterowania

a) obóz jest zorganizowany w Ośrodku „Zacisze” w Złotowie, który spełnia warunki bezpieczeństwa, tzn. posiada opinię straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej,

b) obiekt posiada wyznaczoną strefę wypoczynku dzieci i młodzieży,

c) obiekt posiada odpowiednią liczbę miejsc noclegowych, w których zakwaterowanych będzie nie więcej niż 4 osoby w jednym pokoju,

d) obiekt dysponuje infrastrukturą (izolatka), umożliwiającą izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej,

e) liczba uczestników przebywających w obiekcie jest dostosowana do standardu obiektu i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć,

f) organizator zapewnia zachowanie dystansu społecznego podczas korzystania z pionu sanitarnego,

g) obiekt posiada stały dostęp do miejsc z dostępem do ciepłej wody i mydła, a także ulokowane w widocznych miejscach dozowniki z płynem odkażającym (regularnie uzupełnianym) m.in. przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych,

h) obiekt systematycznie poddany jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników,

i) organizator obozu zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku,

j) organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca obozu,

k) organizator ogranicza do niezbędnych sytuacji odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków),

l) przed rozpoczęciem wypoczynku, Organizator przeprowadzi szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19,

m) osoby pełniące funkcją opiekunów grup (wychowawców) podczas obozu zostaną zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej. Uczestnik zobligowany jest do posiadania własnych, indywidualnych środków ochrony,

n) organizator zapewnia stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza,

o) organizator wypoczynku wyznacza osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.

5. Wyżywienie

a) organizacja stołówki zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami,

b) posiłki są wydawane zmianowo, a po każdej grupie są dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł,

c) wielorazowe naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C oraz wyparzane,

d) produkty są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia,

e) w kuchni, szczególna uwaga jest zwracana na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,

f) do pracy w kuchni i stołówce są dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.

6. Założenia organizacyjne obozu

a) organizator przedstawia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku,

b) organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur,

c) personel kuchni i obsługi technicznej nie kontaktuje się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami,

d) organizator zapewnia stały dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom obozu i kadrze wypoczynku,

e) obiekt posiada pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby,

f) organizator ogranicza w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

7. Realizacja programu obozu

a) program jest realizowany w miejscu obozu lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi,

b) z programu wyłączone są wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych,

c) infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących,

d) minimalna przestrzeń, w której są prowadzone zajęcia w pomieszczeniu wynosi minimum niż 4 m kw. na 1 osobę. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować,

e) sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

8. Kadra obozu

a) wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

b) organizator zapoznał kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego,

c) w łatwo dostępnym miejscu są ulokowane tabliczki informacyjne z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,

d) organizator ustali szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

9. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia COVID-19 u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas obozu

a) kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika obozu, kadry obozu lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest obóz, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia COVID-19,

b) organizator zapewnia miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),

c) organizator bezwzględnie zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem,

d) kadra sprawująca opiekę nad uczestnikami obozu, powinna została poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19 na obozie, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

e) kadra sprawująca opiekę nad uczestnikami obozu, jest zobowiązana powiadomić kierownika obozu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika obozu,

f) w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia COVID-19 organizator ustali listę osób obecnych w tym samym czasie, co osoba z zewnątrz i zastosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

g) w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia COVID-19 organizator dokładnie zdezynfekuje przestrzeń, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona),

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

………………………………………………………………………..………………………….……… Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………….……………………….……… Termin pobytu na obozie

Oświadczam, że w dniu wyjazdu na obóz w Złotowie:

1. Uczestnik jest zdrowy; nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

3. Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (ok. 2 m) oraz przestrzeganiem zasad higieny.

4. Dziecko choruje / nie choruje (niewłaściwe skreślić) na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia.

…………………………………………………………………………………….…………………………………….……..……..

                                                proszę podać, na jaką chorobę

Deklaruję, że w razie wystąpienia objawów zakażenia, odbiorę dziecko z obozu w ciągu 12 godzin.

telefon kontaktowy: …………………………………………..

…………………………………………………….…                                                                  ……….………………………………..

miejscowość, dnia                                                                                                               czytelny podpis

Organizator: Bartosz Ciechanowicz, tel. 608731015, email: b.ciechanowicz@aikido.kolobrzeg.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.