Borne Sulinowo 2019 Dokumentacja obozowa


REGULAMIN OBOZU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BORNE SULINOWO 5-12. 07. 2019

Nadrzędnym celem organizatora jest zapewnienie uczestnikom obozu jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich i przede wszystkim bezpiecznych warunkach. Prosimy pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem społecznych zasad współżycia i współpracy w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek, ustaliliśmy poniższe zasady uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem Obozu.

I. Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
 2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodka, obiektów sportowych i stołówki.
 3. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulamin obozu, BHP, regulamin kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp.
 4. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, obowiązkowego udziału w treningach, imprezach i zajęciach obozowych, przestrzegania ciszy nocnej (w godz.: 2200 – 800).
 5. Dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu oraz dbania o higienę osobistą.
 6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek (tj.: poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika, przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym, zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, wsiadania do kajaka, na rower itp), zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na ognisko, zabaw terenowych itp.
 7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkich problemów zdrowotnych oraz niedogodności związanych z funkcjonowaniem ośrodka, relacji koleżeńskich, itp.
 8. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.
 9. Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu.
 10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu.
 11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób oraz zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

II. Uczestnikowi zabrania się:

 1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
 2. Używania wulgarnych słów, nękania lub dokuczania innym uczestnikom obozu oraz zachowywania się w sposób agresywny.
 3. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
 4. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
 5. Używania otwartego ognia na terenie wszystkich obiektów obozu.
 6. Przebywania w innych pokojach podczas ciszy nocnej.
 7. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami niebędącymi uczestnikami obozu oraz osobami z obsługi obiektów i miejsc, z których będziemy korzystać.
 8. Spożywania innych niż przygotowanych w punkcie żywieniowym (stołówce ośrodka) posiłków.

III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

 1. upomnieniem wychowawcy,
 2. upomnieniem kierownika obozu,
 3. ustną naganą,
 4. pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,
 5. wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu.

Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin.

Prosimy aby nie dawać dziecku telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. Jakikolwiek sprzęt zabrany mimowolnie na obóz np. telefon, aparat fotograficzny, tablet itp. zostanie w depozycie kadry. 

W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych mogą kontaktować z kierownictwem obozu pod numerem telefonu Bartosz Ciechanowicz tel. 608 731 015 lub wychowawcą.

W razie konieczności odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w uzgodnionym z organizatorem terminie. Nie ma możliwości przebywania rodziców, lub kogoś z rodziny dziecka na terenie ośrodka.

W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców lub prawnych opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na piśmie.

Regulamin obozu oraz szkolenie z zasad bezpiecznego wypoczynku podczas pobytu na obozie zostaną przedstawione (w razie pytań i niejasności szczegółowo wyjaśnione) dzieciom w pierwszym dniu pobytu tj. 5 lipca 2019 roku.

Organizator: Bartosz Ciechanowicz, tel. 608731015, email: biuro@aikido.kolobrzeg.pl

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja, niżej podpisany /a/:

…………………………………………………………………………………………………………..……………

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki:

…………………………………………………………..………………………………………..………….….

urodzonej/urodzonego w …………………………………………………………… w obozie rekreacyjno-treningowym w Bornym Sulinowie organizowanego w dniach 5-12 lipca 2019 r. (zwanego dalej obozem letnim), przez Agnieszkę i Bartosza Ciechanowicza.

Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu dziecku/podopiecznemu udział w obozie letnim w Bornym Sulinowie. W przypadku konieczności podawania leków podczas obozu letniego zobowiązuję się do pisemnego upoważnienia kadry do podawania leków (plik do pobrania: Upoważnienie do podawania leków).

Wyrażam/nie wyrażam zgody na doraźne podanie leków przeciwgorączkowych lub przeciwbólowych.

Akceptuję Regulamin obozu letniego w Bornym Sulinowie organizowanego w dniach 5-12 lipca 2019r. (regulamin zamieszczony na stronie www.aikido.kolobrzeg.pl lub www.minipilkasiatkowa.pl)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Bartosza i Agnieszkę Ciechanowicz w celu uczestnictwa w obozie letnim.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w relacjach medialnych umieszczanych na stronach internetowych klubu oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*

Informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Pomorska Akademia Aikido i Akademia Mini Piłki Siatkowej, ul. Łopuskiego 34, 78-100 Kołobrzeg (dalej: my).

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w obozie letnim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

3. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

4. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obozie letnim.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIA LEKÓW

które podczas trwania obozu w Bornym Sulinowie ma przyjmować uczestnik

Upoważniam wychowawców/trenerów na obozie w Bornym Sulinowie (5-12 lipca 2019) do podania

leków synowi/ córce………………………………………………………………………………………………………

w konkretnych sytuacjach, określonej formie i sposobie dawkowania, zgodnie z instrukcją podaną przez rodzica. Znam skutki uboczne i niepożądane wynikające z podawania leku, zamieszczone na ulotce informacyjnej dołączonej do leku.

Zalecenia lekarskie (jak podawać leki):

Nazwa leku: …………………………………………………………………………………………………………

Rano: …………………………………………………………………………………………………………

Popołudniu: …………………………………………………………………………………………………………

Wieczorem: …………………………………………………………………………………………………………

Osoby do kontaktu w razie nagłej potrzeby:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………….. Numer telefonu: ………………………………..

W sytuacjach niepokojących wyrażam zgodę na wezwanie specjalistycznej opieki medycznej.

Do niniejszego upoważnienia dołączam:

 • lek w oryginalnym opakowaniu
 • ulotkę informacyjną o leku

Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podawanie leków doraźnych m.in. leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciwbiegunkowych w przypadku nagłych dolegliwości bólowych.

Czy uczestnik obozu uczulony jest na lek lub inne substancje? Jeśli tak to proszę podać jakie?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Możliwość komentowania została wyłączona.