Regulamin

Regulaminu uczestnictwa w zajęciach AMPS

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu uczestnictwa w zajęciach AM PS.
 • Organizatorem zajęć jest Akademia Mini Piłki Siatkowej (AMPS).
 • Nabór do nowej grupy prowadzi instruktor (trener).
 • W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 12 lat. Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i może zakończyć się w dowolnym momencie roku, bez żadnych konsekwencji dla organizatora zajęć oraz uczestnika zajęć.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na hali Łuczniczej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, zgodnie z grafikiem zajęć umieszczonym na stronie www.minipilkasiatkowa.pl w zakładce treningi.
 • Organizator zajęć zapewnia, że grupowe zajęcia rekreacyjne dla dzieci z mini piłki siatkowej prowadzone są zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy i trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć ruchowych.
 • Akademia prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym (od początku września do końca czerwca) w każdej ze zorganizowanych grup, jeżeli ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 8 osób i maksimum 16 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, zajęcia prowadzone są, co najmniej do końca okresu (do końca miesiąca), za który opłacone zostały składki członkowskie. Po tym terminie osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do jednej z innych prowadzonych przez AMPS grup ćwiczebnych.
 • AMPS zastrzega sobie prawo zmiany terminarza zajęć z przyczyn związanych z organizacją pracy zarządcy sali t.j. MOSiR
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda rodziców (jednorazowa deklaracja obowiązująca przez cały czas członkostwa w AMPS). Deklaracja zgody jest pisemna i obejmuje wypełnienie trzech dokumentów: oświadczenia zdrowotnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach AMPS (uczestnik uczęszczający na zajęcia zobowiązuje się przedstawić trenerowi ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia. W razie nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego, trener oraz organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będące następstwem jego udziału w prowadzonych zajęciach), deklaracji członkostwa z pisemną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do opłacenia u organizatora zajęć pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW grupowego obowiązującego w bieżącym roku szkolnym.
 • Uczestnik zajęć zostaje przyjęty do AMPS na podstawie złożonych i podpisanych w/w dokumentów.
 • Uczestnicy zobowiązani są godnie reprezentować AMPS na zajęciach, turniejach, zawodach, mistrzowskich, jak i w życiu codziennym, (udział w turniejach nie jest obowiązkowy)
 • Wszelkie koszty związane z udziałem, dojazdem na turnieje pokrywają rodzice /opiekunowie prawni.
 • W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z czystą podeszwą.
 • Na treningu uczestnik przebywa 45 min. (kl. I-II) i 60 min. (kl. III-IV) pod opieką trenera. Przed i po zajęciach uczestnik pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i w żaden sposób nie podlega opiece trenera i organizatora zajęć.
 • W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia trenera, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia i przez niego odnotowane, co jest warunkiem dalszych starań o ewentualne odszkodowanie z ubezpieczenia od NNW.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć (ze względów bezpieczeństwa i metodyki) bezwzględnie stosują się do zaleceń i wskazówek trenera). Odstępstwa od tego mogą skutkować wykluczeniem z treningu lub w skrajnych przypadkach skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 • Za umyślne spowodowanie szkody przez uczestnika zajęć w czasie zajęć w AMPS konsekwencje prawne oraz finansowe ponosi jego rodzic/opiekun prawny. Złamanie Regulaminu może być podstawą do wydalenia z AMPS.
 • Nowy uczestnik zajęć AMPS pierwszy trening może odbyć bezpłatnie, przy czym odbywa się to za zgodą i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. Trener prowadzący zajęcia i organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe w tym czasie urazy.
 • Zawodnicy, którzy przynależą do akademii (AMPS Kołobrzeg) od okresu minimum 6 miesięcy nie mają zgody na reprezentowanie w czasie zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych innego klubu, akademii, stowarzyszenia, itp. bez pisemnej zgody osoby decyzyjnej w sprawach regulaminowych akademii (reprezentującej AMPS Kołobrzeg).
 • Opłata miesięczna za zajęcia w AMPS wynosi 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych), płatnych z góry za dany miesiąc do 10- tego każdego miesiąca podczas treningu lub na konto:
 • Agnieszka Ciechanowicz, ul. Ogrodowa 27a/25, 78-100 Kołobrzeg,
 • mBank nr rachunku: 75 1140 2004 0000 3102 7554 7252
 • Uczestnik zajęć reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego zobowiązuje się do przestrzegania zasad płatności i terminowości dokonywania wpłat. AMPS nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności uczestnika na zajęciach. Przy absencji ze względów zdrowotnych, dłuższej niż trzy tygodnie, opłata za treningi wynosi 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
 • AMPS zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie z tygodniowym uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 • Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie ich podopiecznych w materiałach promocyjnych zdjęć lub filmów z ich udziałem wykonanych podczas zajęć zobowiązane są do pozostawienia pisemnej informacji w Deklaracji.
 • Regulamin obowiązuje przez cały okres uczestnictwa w Akademii, wszelkie zamiany dotyczące zmiany stanu zdrowia, danych osobowych powinny być zgłoszone przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Agnieszka Ciechanowicz tel. 608 397 539 email: akademia.mps@wp.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.